Regulamin

1 Prawa użytkownika

§ 1.1 W celu uzyskania dostępu do zasobów użytkownik występuje o certyfikat na stronie http://ca.cis.gov.pl/ i jednocześnie składa osobiście załączony wniosek (okazując dowód tożsamości). Certyfikat umożliwia połączenie się z siecią CIŚ przez usługę VPN z dowolnego miejsca na świecie.

§ 1.2 Użytkownik otrzymuje login składający się z pierwszej litery imienia i nazwiska i ewentualnie cyfry dodanej na końcu. Z loginem jest skojarzone konto CIŚ, które użytkownik otrzymuje do wyłącznej dyspozycji. W ramach konta udostępniane są następujące usługi:

(a) powłoka na serwerze usrint.cis.gov.pl z dostępem do systemu kolejkowego klastra obliczeniowego, z którego należy korzystać uruchamiając zadania.

(b) strona WWW pod adresem http://www.cis.gov.pl/~

(c) usługa komunikatora internetowego w protokole XMPP/Jabber do użytku wewnętrznego

(d) dostęp do zasobów projektowych przez stronę http://www.cis.gov.pl/

§ 1.3 Administratorzy udzielają niezbędnej pomocy technicznej, potrzebnej do skorzystania z zasobów. Wszelkie pytania i problemy należy zgłaszać, w sprawie infrastruktury sieciowej i dostępu do serwerów nst@cis.gov.pl, w sprawie zasobów obliczeniowych i uruchomiania zadań apadee@ncbj.gov.pl.

2 Obowiązki użytkownika

§ 2.1 Użytkownik odpowiada za wykorzystanie swojego konta oraz za dane, które przechowuje w sieci CIŚ, w szczególności jeśli naruszają one prawa osób trzecich. W zakresie odpowiedzialności użytkownika jest tworzenie kopii zapasowych ważnych dla niego danych.

§ 2.2 Użytkownik jest zobowiązany troszczyć się o poufnośc danych umożliwiających dostęp do zasobów klastra i sieci. W szczególności nie wolno udostępniać osobom trzecim haseł, kluczy i certyfikatów, które są danymi chronionymi prawnie. Użytkownik zobowiązuje się natychmiast powiadamiać administratorów o utracie lub podejrzeniu ujawnienia tych danych.

§ 2.3 Użytkownik zobowiązuje się do oszczędnego gospodarowania przydzielonymi mu zasobami, w szczególności miejscem na dysku, pamięcią operacyjną i czasem procesora. Uruchamianie zadań z pominięciem systemu kolejkowego jest zabronione. Administrator ma prawo przerwać zadanie pozostawione bez nadzoru po 7 dniach od uruchomienia.

§ 2.4 Surowo zabronione są wszelkie działania wymierzone w bezpieczeństwo i stabilność sieci i klastra. W szczególności zabronione jest:

(a) skanowanie portów

(b) spoofing

(c) sniffing, grabbing

(d) przechowywanie i/lub uruchamianie exploitów

(e) nieupoważniona eskalacja praw dostępu

(f) stawianie serwerów, botów i udostępnianie innych usług niż te zapewniane przez CIŚ

(g) tworzenie tuneli, usług proxy itp.

(h) niszczenie i uszkadzanie cudzych danych, zwłaszcza logów

(i) celowe przeciążanie usług

(j) ogólnie rozumiany wandalizm

§ 2.5 W razie stwierdzenia naruszenia regulaminu i/lub prawa administratorzy zastrzegają sobie prawo do:

(a) upomnienia użytkownika

(b) odebrania dostępu do zasobów

(c) poinformowania przełożonych w notatce służbowej

(d) zawiadomienia organów ścigania i/lub kontrwywiadu

3 Administracja

§ 3.1 Administratorzy zastrzegają sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do usług w uzasadnionych przypadkach, informując z wyprzedzeniem o przyczynie i przewidywanym czasie trwania przerwy w świadczeniu usług.

§ 3.2 Administratorzy publikują komunikaty z którymi użytkownik powinien się zapoznawać. Komunikaty są prezentowane po zalogowaniu na serwer oraz rozsyłane mailem.

§ 3.3 W przypadku podejrzenia łamania regulaminu dział bezpieczeństwa sieciowego ma prawo:

(a) przeglądać zawartość danych użytkowników i je usuwać

(b) modyfikować priorytety procesów i przerywać obliczenia

(c) blokować dostęp do zasobów

4 Postanowienia końcowe

§ 4.1 Aktualna, obowiązująca wersja regulaminu jest dostępna na stronie CIŚ. Administratorzy będą informowali użytkownika o zmianach w regulaminie.

§ 4.2 W przypadku wszelkich wątpliwości co do zgodności działania z regulaminem należy kontaktować się z obsługą techniczną CIŚ.

§ 4.3 Użytkownik zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związancych z udostępnieniem mu zasobów CIŚ.

§ 4.4 Regulamin wygasa po usunięciu konta, co następuje dwa miesiące (60 dni) po wygaśnięciu ważności certyfikatu.

Wersja regulaminu w formacie PDF wraz z formularzem zgłoszeniowym do wydrukowania: Regulamin.pdf