MELCOR

MELCOR jest w pełni zintegrowanym, inżynierskim kodem komputerowym, który został stworzony w celu modelowania procesu ciężkich awarii w reaktorach jądrowych. MELCOR jest rozwijany w Sandia National Laboratories dla U.S. Nuclear Regulatory Commission jako narzędzie drugiej generacji do oceny ryzyka oraz następca kodu Source Term Code Package. W ujednoliconej strukturze kodu MELCOR zostały zawarte wszystkie zjawiska mające miejsce w trakcie ciężkiej awarii we wrzących oraz ciśnieniowych reaktorach jądrowych. Obecne zastosowanie kodu MELCOR łączy oszacowanie członów źródłowych dla awarii reaktorów jądrowych oraz określenie związanych z nimi wrażliwości i niepewności w szerokim spektrum zastosowań.

Kod MELCOR jest kodem składającym się ze sterownika wykonawczego oraz modułów głównych i pakietów, za pomocą których możliwe jest modelowanie podstawowych składowych systemu elektrowni jądrowej i ich wzajemnych interakcji. Kod MELCOR może modelować systemy i ich odpowiedzi na warunki wykraczające poza normalną eksploatację lub warunki awarii, takie jak:

  • Odpowiedź cieplno-przepływową obiegu pierwotnego chłodzenia reaktora, zagłębienia reaktora, obudowy bezpieczeństwa i budynków przyległych do budynku reaktora.
  •  Odkrywanie się rdzenia (utrata chłodziwa), podgrzanie się paliwa, utlenienie koszulki paliwowej, zniszczenie paliwa (utrata pierwotnej geometrii), topienie się materiału rdzenia i jego przemieszczanie się.
  • Podgrzanie się dennicy zbiornika ciśnieniowego reaktora na skutek przemieszczenia się materiału stopionego z rdzenia oraz cieplne i mechaniczne obciążenie powodujące przerwanie dennicy i przemieszczenie materiału rdzenia do zagłębienia zbiornika reaktora.
  • Reakcja stopionego materiału rdzenia i betonu oraz powstające w tej reakcji aerozole.
  • Produkcja, przemieszczanie się i zapłon wodoru wewnątrz oraz na zewnątrz zbiornika ciśnieniowego reaktora.
  • Uwolnienie produktów rozszczepienia (aerozole i pary), przemieszczanie się i ich osadzanie.
  • Zachowanie promieniotwórczych aerozoli w obudowie bezpieczeństwa, włączając to ich zmywanie do zbiorników wodnych oraz mechanika aerozoli w atmosferze obudowy (gromadzenie się cząsteczek i ich grawitacyjne osadzanie się).
  • Wpływ inżynierskich systemów bezpieczeństwa na aspekty cieplno-przepływowe oraz zachowanie pierwiastków radioaktywnych.

Użytkownicy: Eleonora SkrzypekMaciej Skrzypek