Analizy techniczne w energetyce konwencjonalnej

Analizy techniczne w energetyce konwencjonalnej

Wszechstronna znajomość zagadnień energetycznych, połączona z umiejętnością modelowania ich w środowisku High Performance Computing, pozwala nam oferować szeroki wachlarz specjalistycznych usług:

  • badanie wpływu dyrektyw unijnych (np. IED – Industrial Emissions Directive) na gospodarkę i podmioty sektora energii (oszacowanie zysków i strat), a także wpływu na bilans mocy oraz stabilność systemu elektroenergetycznego;
  • analiza ekonomiczna i techniczna wdrożenia rynku strefowego dla systemu UCTE w różnych konfiguracjach stref – prognoza cen strefowych, kierunku przepływów, etc.
  • analiza ekonomiczna i techniczna wdrożenia projektów „Project of Common Interest" takich jak rozwój połączeń transgranicznych czy budowa elektrowni szczytowo-pompowych;
  • optymalizacja doboru jednostek wytwórczych na rynku bilansującym oraz day-ahead;
  • opracowanie metodologii uwzględniających aspekty ekonomiczne i techniczne na potrzeby analiz różnych modeli rynku energii oraz rynku mocy, prognoza zysków grup kapitałowych, analiza ryzyka;
  • analizy ekonomiczno-inżynierskie szacujące skutki wprowadzenia regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE), rozwiązań Demand Side Response (DSR), rozwoju sektora prosumentów, czy  przyjętej przez Unię Europejską strategii redukcji CO2;
  • optymalizacja ścieżek rozwoju poszczególnych technologii (miksu energetycznego) w zależności od regulacji prawnych oraz kosztów surowców i konfiguracji stref rynkowych, przygotowanie ekspertyz oraz opinii odnośnie polityki energetycznej i klimatycznej;
  • optymalizacja rozwoju infrastruktury generacyjnej, przesyłowej i dystrybucyjnej pod kątem lokalizacji nowych transformatorów, generatorów i linii (w tym połączeń transgranicznych) względem wybranego kryterium;
  • analizy przepływów karuzelowych oraz oszacowanie ich wypływu na Krajowy System Elektroenergetyczny;
  • budowa modeli predykcyjnych dla zmiennych ekonomicznych oraz fizycznych (ceny surowców i energii, wielkości przepływów) na podstawie analizy statystycznej dostarczonych danych rynkowych, z wykorzystaniem innowacyjnych metod uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji.