Monitorowanie zagrożeń radiologicznych i chemicznych

Monitorowanie zagrożeń radiologicznych i chemicznych

Wykorzystując modele obliczeniowe wysokiej wierności oraz wydajne techniki przetwarzania komputerowego tworzymy:

  • ekspertyzy dotyczące oddziaływania  na środowisko instalacji przemysłowych oraz innych form działalności człowieka;
  • zintegrowane analizy ryzyka instalacji przemysłowych;
  • analizy zagrożeń poważnymi awariami wynikającymi z lokalizacji zakładów podwyższonego ryzyka;
  • analizy w zakresie oceny podatności infrastruktury krytycznej na działania niepożądane (np. ataki terrorystyczne);
  • analizy zabezpieczeń przed wybuchem w  instalacjach  przemysłowych;
  • komputerowe systemy zarządzania sytuacją kryzysową po awaryjnych uwolnieniach niebezpiecznych substancji chemicznych;
  • systemy informujące w czasie rzeczywistym o zagrożeniach poważnymi awariami;
  • narzędzia do zarządzania ryzykiem związanym z transportowaniem substancji niebezpiecznych z wykorzystaniem infrastruktury drogowej, sieci kolejowej i rurociągów;
  • systemy do oceny zagrożeń i poziomu ryzyka generowanego przez składowiska odpadów oraz instalacje spalania i utylizacji odpadów;
  • analizy ryzyka pożarowego instalacji przemysłowych wraz z możliwymi scenariuszami pożarów oraz prognozą ich skutków.