Granty obliczeniowe

Pobierz wniosek o grant obliczeniowy

Wypełniony wniosek prześlij na adres krzysztof.nawrocki@ncbj.gov.pl

Nazwa aplikacji / modelu Opis / cel Autorzy Więcej informacji
Model CFD kasety paliwowej konwertera BNCT Analiza marginesów bezpiecznej pracy kasety paliwowej, będącej częścią instalacji do tzw. terapii wychwytu borowo-neutronowego (Boron-Neutron Capture Therapy - BNCT). Terapia ta pozwala w sposób nieinwazyjny leczyć określone typy raka mózgu, których ze względu na życie pacjenta nie można usunąć chirurgicznie. Polega ona głównie na naświetlaniu pacjenta odpowiednio spreparowaną wiązką neutronów o odpowiednim widmie. Kaseta paliwowa w tej instalacji służy do konwersji widma neutronów, docierających do niej z rdzenia głównego reaktora MARIA. Lokalizacja kasety w rdzeniu reaktora obarczona jest ryzykiem zaburzenia jego pracy i wymaga szczegółowej analizy cieplno-przepływowej pod kątem warunków prowadzących do przetopienia koszulek prętów z nisko-wzbogaconym uranem (a jest ich prawie 100 sztuk). Sama kaseta paliwowa jest dość złożonym geometrycznie obiektem, stanowiącym spore wyzwanie w procesie modelowania, nie wspominając już o konieczności zadania ponad 100 unikalnych warunków brzegowych. Łukasz Kozioł
Tomasz Kwiatkowski
Piotr Prusiński
Grupa Analiz CFD
 
Model CFD kalorymetru do pomiaru ciepła promieniowania gamma Projekt wspierający działania pracowników Zakładu Techniki Reaktorów Badawczych (EJ3), polegający na zaprojektowaniu urządzenia do pomiaru ciepła generowanego w wyniku promieniowania gamma w rdzeniu reaktora MARIA. Lokalne pomiary przy wykorzystaniu kalorymetru, pozwolą określić globalny rozkład ciepła w reaktorze. Projekt skupia się na doborze kształtu, wymiarów oraz materiałów do budowy instrumentu pomiarowego. Docelowo urządzenie i wypracowana przy nim metodologia posłuży nie tylko do opisu reaktora MARIA, ale również dla reaktora Jules-Horowitz we Francji. Łukasz Kozioł
Tomasz Kwiatkowski
Piotr Prusiński
Grupa Analiz CFD
 
Model CFD rozdzielacza hydraulicznego instalacji chłodzenia serwerowni CIŚ Efektywne chłodzenie instalacji komputerów o dużej mocy obliczeniowej jest jednym z podstawowych czynników wpływających na ich wydajność. Analiza cieplno-przepływowa realizowana na potrzeby serwerowni CIŚ dotyczy newralgicznego komponentu instalacji chłodzenia potocznie zwanego rozdzielaczem hydraulicznym, którego zadaniem jest łączenie głównego obiegu chłodzenia z agregatami wentylatorowymi. Jego bieżąca efektywność budzi zastrzeżenia, zatem celem tej analizy jest wskazanie jego słabych punktów i możliwe drogi rozwiązania problemu. Łukasz Kozioł
Tomasz Kwiatkowski
Piotr Prusiński
Grupa Analiz CFD
 
Model CFD palnika pyłowego do spalania nisko-emisyjnego Emisja NOx zgodnie z wymogami Unii Europejskiej jest jednym z najważniejszych i najpilniejszych parametrów, wpływających na zanieczyszczenie środowiska. Projekt nisko-emisyjnego palnika pyłowego na węgiel kamienny ma na celu stworzenie takiego modelu palnika, który będzie posiadał najniższą emisję NOx. Głównym przedmiotem analiz są łopatki zawirowywacza, z uwagi na brak dostępnych potwierdzonych danych literaturowych definiujących wpływ kąta nachylenia oraz ilości łopatek na emisję NOx. Jakub Polewka
Piotr Prusiński
 
Weather Research and Forecasting (WRF) WRF jest mezoskalowym modelem prognozy pogody. Może być używany zarówno do operacyjnej prognozy pogody, jak i symulacji problemów badawczych. W Centrum Informatycznym Świerk model WRF jest wykorzystywany do prognozowania pogody na wypadek sytuacji awaryjnej, kiedy doszło do uwolnienia szkodliwego związku do atmosfery. Dzięki precyzyjnej prognozie pogody, możliwe jest przewidzenie ewolucji chmury zanieczyszczeń w czasie. Michał Korycki Link
FLEXible PARTicle dispersion model (FLEXPART) FLEXPART jest Lagrangeowskim modelem dyspersji atmosferycznej. Do sowich obliczeń wykorzystuje prognozy pogody WRF. FLEXPART został opracowany z myślą o symulowaniu dyspersji skażeń po incydencie atomowym i wielu innych rzeczach. W CIŚ używa się niniejszego modelu do prognozowania transportu i dyspersji zanieczyszczeń w atmosferze w sytuacjach awaryjnych. Michał Korycki Link
Eulerian LAGrangian (EULAG) EULAG jest solwerem przepływów geofizycznych przeznaczonym dla szerokiego zakresu skal przestrzennych. W CIŚ EULAG jest stosowany w zagadnieniach badawczych związanych z przepływami w skali miejskiej. Michał Korycki Link
MCMC STOCHASTIC EVENT RECONSTRUCTION (MCMC_SER), Aplikacja opracowana w środowisku MatLab Aplikacja wykorzystująca podejście Bayesowskie oraz metody Monte Carlo do znalezienia lokalizacji oraz innych parametrów charakteryzujących źródło uwolnienia niebezpiecznej substancji do atmosfery. Źródło uwolnienia substancji lokalizowane jest na zadanym obszarze w oparciu o napływające online dane z sieci sensorów mierzących stężenia gazów. Aplikacja może być zastosowana w praktyce w systemach bezpieczeństwach monitorujących stan powietrza na terenach otwartych i zurbanizowanych. Mieczysław Borysiewicz
Piotr Kopka
Anna Wawrzyńczak-Szaban
Link
Właściwości termodynamiczne ceramiki z defektami struktury. Badane są właściwości termodynamiczne systemu MgO z defektami struktury powstające w skutek promieniowania, a mianowicie defekty punktowe i dyslokacje. Przeanalizowano zależność entalpii systemu  z defektem typu dyslokacja w zależności od ciśnienia. Uzyskane wyniki porównano z zależnością entalpii od ciśnienia dla różnej ilości defektów punktowych (typy defekty Frenkla i defekty Schottky'ego). Obliczenia wskazują, że przy pewnym stężeniu defektów punktowych korzystniejsze energetycznie są defekty typu dyslokacja. Obliczenia wykonywane metodami dynamiki molekularnej przy pomocy programu LAMMPS. Orest Dorosh Link
Identyfikacja źródła zanieczyszczeń w glebie z wykorzystaniem programu PFLOTRAN Program PFLOTRAN jest stosowany do poszukiwania położenia źródła zanieczyszczeń w glebie mając do dyspozycji tylko informacje o parametrach gleby i dane stężeń zanieczyszczeń ze stacji pomiarowych. Do problemu odwrotnego zastosowano metody probabilistyczne: algorytm genetyczny i podejście Bayesowskie. Źródło jest szukane próbkując możliwe jego położenia i wykonując obliczenia programem PFLOTRAN, a metody probabilistyczne sterują procesem próbkowania. Pokazano, że wybrane metody pozwalają w rozsądnym czasie zlokalizować położne źródła. Orest Dorosh
Henryk Wojciechowicz
Link

Nazwa aplikacji / modelu Opis / cel Autorzy Więcej informacji
Model eksperymentalnej pętli helowej HEFUS3 za pomocą narzędzi do ciężkich awarii Zadanie obejmuje stworzenie modelu pętli helowej HEFUS3 w ramach projektu HEFUS3 benchmark za pomocą dwóch narzędzi obliczeniowych RELAP5 oraz MELCOR. Model został wykorzystany do przeprowadzenia stanów ustalonych oraz stanu przejściowego, a otrzymane wyniki porównane z wartościami eksperymentalnymi mgr inż. Eleonora Skrzypek
mgr inż. Maciej Skrzypek
Zespół Analiz Reaktorowych
Zakład EJ1
Link
Model elementów paliwowych reaktora MARIA, Paliwo MC, Paliwo MR Celem aplikacji jest zamodelowanie francuskiego oraz rosyjskiego kanału paliwowego reaktora badawczego Maria. Model, który dobrze odzwierciedla zjawiska zachodzące w kanale paliwowym pozwala na zasymulowanie stanów ustalonych oraz stanów nieustalonych w trakcie eksploatacji. Dzięki temu możliwa będzie ocena bezpieczeństwa instalacji, jej zachowania, oraz wpływu zmian w niej dokonywanych. mgr inż. Eleonora Skrzypek
mgr inż. Maciej Skrzypek
Zespół Analiz Reaktorowych
Zakład EJ1
Link
Modelowanie zjawiska osuszania (Dryout) za pomocą kodu CATHARE Stworzenie dobrze odzwierciedlającego modelu zjawiska Dryout na potrzeby kodu CATHARE. mgr inż. Michał Spirzewski
Zespół Analiz Reaktorowych
Zakład EJ1
Link
Przeprowadzenie symulacji na kmodwlu instalacji LOFT Instalacja LOFT (ang. Loss Of Fluid Test) została stworzona w celu zbadania zjawisk cieplno-przepływowych zachodzących w reaktorze jądrowym podczas awarii. Jeden z przeprowadzonych testów, symuluje awarię utraty chłodziwa tzw. DEGB LOCA czyli gilotynowego podwójnego rozerwania rurociągu obiegu chłodzenia. mgr inż. Kacper Samul
Zespół Analiz Reaktorowych
Zakład EJ1
Link
Przygotowanie modelu instalacji BETHSY, aby uzyskać wyniki najlepiej odwzorowujące eksperyment. Osiągnięty stan ustalony, a następnie przeprowadzenie stanu przejściowego (rozerwanie rurociągu i utrata chłodziwa). Porównanie otrzymanych wyników z wartościami eksperymentalnymi (ciśnienie, spadki ciśnienia, przepływ przez rozerwanie, temperatury prętów paliwowych). Model i obliczenia wykonane przy użyciu kodu cieplno-przepływowego RELAP5 mod3.2 przy użyciu GUI VISA. Zadanie zostało zrealizowane na potrzeby szkolenia z kodu RELAP5 prowadzonego przez ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA Safety Assessment Education and Training (SAET) Programme). mgr inż. Maciej Skrzypek
Zespół Analiz Reaktorowych
Zakład EJ1
Link do Wiki
Symulacja Large Break LOCA dla elektrowni jądrowej ZION Analiza dużej awarii utraty chłodziwa LB LOCA w elektrowni Zion. Model zapewniony przez ekspertów IAEA na potrzeby szkolenia RELAP5 w ramach działania grupy GSAN - Global Safety Assessment Network. Zmodyfikowanie modelu w związku z koniecznością podzielenia kanałów rdzenia oraz kanałów opadowych- zmiany w zbiorniku ciśnieniowym reaktora. Model i obliczenia wykonane przy użyciu kodu cieplno-przepływowego RELAP5 mod3.3. mgr inż. Eleonora Skrzypek
mgr inż. Maciej Skrzypek
Zespół Analiz Reaktorowych
Zakład EJ1
Link do Wiki
Symulacja Loss of Fluid Accident w elektrowni jądrowej ZION Zamodelowanie awarii LOFA czyli utraty przepływu chłodziwa przez rdzeń w elektrowni Zion. Zjawisko może wystąpić podczas zaniku energii elektrycznej w elektrowni (station black-out) dlatego warto analizować tę awarię podczas analizy bezpieczeństwa, obserwując w jaki sposób następuje chłodzenie rdzenia przez zastosowane systemy bezpieczeństwa. Przeprowadzone symulacje uwzględniały dwa scenariusze: jeden gdy wszystkie systemy bezpieczeństwa pracują poprawnie oraz drugi scenariusz gdzie tylko akumulatory pracują a system LPIS jest wyłączony. Model i obliczenia wykonane przy użyciu kodu cieplno-przepływowego RELAP5 mod 3.3. mgr inż. Eleonora Skrzypek
mgr inż. Maciej Skrzypek
Zespół Analiz Reaktorowych
Zakład EJ1
Link do Wiki
Analiza Kv scalling jako implementacja scenariusza LOFT w elektrowni jądrowej ZION Zmiana modelu elektrowni ZION zgodnie z zasadami Kv Scaling implementując warunki brzegowe i początkowe dla instalacji testowej LOFT L2-5. Model i obliczenia wykonane przy użyciu kodu cieplno-przepływowego RELAP5 mod3.3. Analiza dużej awarii utraty chłodziwa DEGB LOCA. Wyniki zostały porównane z eksperymentem i została przeprowadzona analiza RTA (Relevant Thermal-hydraulic Aspect), która pokazuje jakościową kwalifikację otrzymanych wyników. mgr inż. Eleonora Skrzypek
mgr inż. Maciej Skrzypek
Zespół Analiz Reaktorowych
Zakład EJ1
Link do Wiki
Analiza wrażliwościowa awarii rozerwania rurociągu dla zaimplementowanego scenariusza LOFT L2-5 w elektrowni jądrowej ZION Przeprowadzona analiza implementacji scenariusza L2-5 może być obarczona błędami wynikającymi z wielu aspektów takich jak: niewielkie różnice związane z geometrią komponentów, niedokładnych danych materiałowych, zawodnością (opóźnieniem w działaniu) pewnych systemów bezpieczeństwa lub zmianami rozkładu mocy w rdzeniu. W tym celu należy w pewnej tolerancji przeprowadzić szereg analiz zmieniając poszczególne parametry w określonym zakresie. Związane jest to z obliczeniami setek symulacji do czego wykorzystuje się klaster obliczeniowy. Prace zostały prowadzone przy użyciu platformy URANIE mgr inż. Rafał Możdżonek
Zespół Analiz Reaktorowych
Zakład EJ1
Link
Model lekkowodnego reaktora ciśnieniowego w kodzie CATHARE oraz symulacja stanu eksploatacyjnego reaktora Celem modelu było zbudowanie modelu typowego reaktora ciśnieniowego za pomocą francuskiego kodu CATHARE. Podstawą dla modelu całego układu był stworzony wcześniej model wytwornicy pary. Następnie dodano model stabilizatora ciśnienia oraz logikę sterującą  i regulująca poziom wody w tych komponentach. Połączenie komponentów odwzorowuje obieg pierwotny reaktora, na którym można przeprowadzić symulację stanów eksploatacyjnych. mgr inż. Michał Spirzewski
Zespół Analiz Reaktorowych
Zakład EJ1
Link
Obliczenia cieplno-przepływowe w opracowanej kasecie paliwowej reaktora EPR w kodzie RELAP5 Zadanie miało na celu opisanie zjawisk i obliczenie charakterystycznych parametrów cieplno-przepływowych w kasecie paliwowej europejskiego reaktora ciśnieniowego. Zostały przeprowadzone obliczenia trzech stanów ustalonych: nominalne warunki pracy, zmniejszony przepływ chłodziwa do 60% nominalnego oraz osiowy rozkładu mocy dla końca cyklu paliwowego przy 50% mocy. Jako stan przejściowy zasymulowano zmniejszający się spadek przepływu chłodziwa przez kasetę paliwową, do momentu ustabilizowania się go na nowym poziomie i przerwania reakcji rozszczepienia. W celu sprawdzenia poprawności otrzymanych wyników autor porównał je z dokumentacją techniczną reaktora. mgr inż. Maciej Skrzypek
Zespół Analiz Reaktorowych
Zakład EJ1
Link
Analiza kasety paliwowej reaktora PWR przy użyciu narzędzia do ciężkiej awarii RELAP/SCDAPSIM Analiza stanu ustalonego oraz hipotetycznej ciężkiej awarii dla kasety paliwowej reaktora EPR. Wymiary geometryczne na podstawie strony www.epr-reactor.co.uk. Model pozwala przeprowadzić symulację zmniejszenia się przepływu chłodziwa przez kasetę, a następnie, zamknięcie reaktora i ponowne chłodzenie. Użycie kodu do ciężkiej awarii wychodzi poza obszar pracy narzędzi cieplno przepływowych oraz pozawala uwzględnić dodatkowe zjawiska (np produkcja wodoru, relokacje materiału) mgr inż. Maciej Skrzypek
Zespół Analiz Reaktorowych
Zakład EJ1
Link do Wiki
Obliczenia neutronowe oraz zamodelowanie kasety paliwowej reaktora PWR kodem DRAGON4.05 Celem tego projektu było przeprowadzenie obliczeń składu izotopowego wypalonego paliwa, które składa się pastylek UO2. Uzyskane wyniki zostały wykorzystane w celach edukacyjnych. Obliczenia zostały wykonane dla lekkowodnego reaktora ciśnieniowego (PWR) z uwzględnieniem kaset paliwowych o różnym wzbogaceniu i różnemu układowi prętów paliwowych. Wszystkie kasety znajdują się w rdzeniu reaktora. W obliczeniach uwzględnione są także te zawierające gadolin, który jest tzw. trucizną i również ulega wypaleniu. mgr inż. Eleonora Skrzypek
mgr inż. Rafał Możdżonek
mgr inż. Maciej Skrzypek NCBJ/CIŚ
Zespół Analiz Reaktorowych
Zakład EJ1
Link
Przeprowadzenie symulacji cieplno-przepływowych oraz opracowanie modelu kasety paliwowej reaktora wrzącego. Model został wykonany przy użyciu kodu systemowego RELAP5 mod3.2 przy użyciu GUI VISA, Przeanalizowano stany ustalone oraz stany przejściowe (wzrost mocy, spadek przepływu chłodziwa, wzrost entalpii wlotowej), skupiając się na udziałach objętościowych pary oraz temperaturach koszulki w zależności od wysokości kasety. Stan ustalony został poddany również analizie wrażliwościowym : zmiana grubości przestrzeni między koszulką a paliwem, zmiana mocy oraz zmiana strat ciśnienia. mgr inż. Eleonora Skrzypek
mgr inż. Maciej Skrzypek
Zespół Analiz Reaktorowych
Zakład EJ1
Link do Wiki
Model rdzenia reaktora EPR dla różnych warunków eksploatacyjnych o podwyższonych temperaturach paliwa oraz chłodziwa. Model rdzenia EPR jest modelem 3D. Dane materiałowe oraz geometryczne potrzebne do budowy modelu neutronowego zostały uzyskane z raportu bezpieczeństwa US NRC. Wyniki są rezultatem symulacji pracy rdzenia EPR przez około rok pracy ze 100% mocy. W modelu zostały ustalone warunki pracy wykraczające poza warunki normalnej eksploatacji. Temperatury paliwa oraz chłodziwa zostały podwyższone, co umożliwia wyznaczenie współczynników temperaturowych (paliwa oraz chłodziwa) dla danego projektu rdzenia reaktora. mgr inż. Eleonora Skrzypek
Zespół Analiz Reaktorowych
Zakład EJ1
 
Serwis PWR_Core umożliwiający przeprowadzenie symulacji rdzenia reaktora PWR dla zadanych warunków początkowych. Symulacja bazuje na analizie neutronowej kodem SERPENT Serwis umożliwia wysłanie zadań na klaster, monitorowanie statusu zadania, anulowanie go, bądź pobranie wyników w formie spakowanych plików wynikowych kodu SERPENT. mgr inż. Krzysztof Gomulski
Zespół Analiz Reaktorowych
Zakład EJ1
Link do Wiki
Wspomaganie systemu Wykrywania Nieszczelności Elementów Paliwowych (WNEP) reaktora Maria Interaktywny widok schematu rdzenia reaktora . Możliwość przełączenia interfejsu na widok szczegółowych informacji na temat danego kanału paliwowego, Możliwość porównania wskazań z kilku kanałów paliwowych na jednym wykresie. Możliwość prześledzenia całej historii danego elementu paliwowego w systemie WNEP. Wyświetlanie wskazań systemu WNEP oraz informacji z filtra Kalmana na wykresie. Wyświetlanie podstawowych informacji o wybranym przez użytkownika kanale paliwowym mgr inż. Krzysztof Gomulski
Zespół Analiz Reaktorowych
Zakład EJ1
Link do Wiki
Analiza Gap conductance model w kodzie RELAP5 Zadanie realizowane w ramach prac związanych z modelowaniem z użyciem kodu RELAP5. Praca polegała na zbadaniu jak działa model przewodności cieplnej przestrzeni w pręcie paliwowym zaimplementowany w kodzie RELAP5. Zadanie polegało również na wykonaniu prac związanych z „sprzęgnięciem” kodów RELAP5 i TRANSURANUS. Obliczenia przeprowadzone zostały na kasecie paliwowej na początku kampanii, oraz po ustaleniu składu wypalonego paliwa i gazów znajdujących się w przestrzeni gazowej pręta paliwowego, na końcu kampanii. mgr inż. Kacper Samul
Zespół Analiz Reaktorowych
Zakład EJ1
Link do Wiki
Implementacja sieci neuronowych w MPI Przedstawione oprogramowanie zostało stworzone w języku C++ przy użyciu biblioteki OpenMPI implementującej interfejs MPI służący do komunikacji między procesami w wieloprocesowym programie. Implementację obejmuje algorytmy wstecznej propagacji błędu i RPROP dla perceptronu wielowarstwowego oraz sieci RBF. Zrównoleglenie i dobrą skalowalność obliczeń uzyskano dzięki odpowiedniemu podziałowi danych uczących sieci, oraz jej struktury pomiędzy poszczególne procesy działające na oddzielnych rdzeniach klastra. mgr inż. Krzysztof Gomulski
Zespół Analiz Reaktorowych
Zakład EJ1
dr inż. Lech Raczyński
Link do Wiki
Analiza stabilizatora ciśnienia jako komponentu elektrowni typu PWR Analizie poddano stan eksploatacyjny występujący w typowej ciśnieniowej instalacji reaktora typu PWR. Szczególną uwagę poświęcono sposobom podłączenia rurociągu przelewowego analizując wpływ na działanie stabilizatora. mgr inż. Kajetan Różycki
Zespół Analiz Reaktorowych
Zakład EJ1
 
Przewidywanie czasu pozostałego do poważnego uszkodzenia rdzenia podczas awarii reaktora Uproszczony system oparty na sieciach neuronowych do przewidywania czasu pozostałego do poważnego uszkodzenia reaktora PWR podczas awarii ubytku chłodziwa z obiegu pierwotnego. Stworzony system obejmuje implementację algorytmu przewidującego czas po jakim nastąpi ciężkie uszkodzenie rdzenia podczas awarii rozerwania obiegu pierwotnego reaktora PWR. Algorytm bazuje na wykorzystaniu sieci neuronowych do analizy off-line danych mówiących o ilości działających systemów bezpieczeństwa w czasie awarii, oraz o wielkości rozerwania. Algorytm zaimplementowano w środowisku Matlab. mgr inż. Krzysztof Gomulski
Zespół Analiz Reaktorowych
Zakład EJ1
dr inż. Lech Raczyński
Link do Wiki
Analiza przepływu dwufazowego jako mieszaniny wodno-parowej przez poziomy kanał, badając zjawisko spadku ciśnienia w kanale Model poziomego kanału wykonany przy użyciu kodu RELAP5 mod3.2 przy użyciu GUI VISA. Badanie zjawiska spadku ciśnienia w zależności od stanu skupienia płynącego czynnika: wody, pary oraz mieszaniny wodno-parowej. W skład zadania wchodzi około 30 plików wsadowych gdyż każdy z nich jest przygotowany dla innego składu płynącej mieszaniny. W badaniu uwzględniano również różne rodzaje kryzy w środkowej części kanału i obserwowanie wpływu na spadek ciśnienia. mgr inż. Maciej Skrzypek
Zespół Analiz Reaktorowych
Zakład EJ1
Link do Wiki
Uruchamianie i analizowanie wyników rozproszonych obliczeń kodem RELAP5 - bez użycia platformy URANIE Oprogramowanie ma za zadanie uruchomienie wielu symulacji kodem RELAP5 jednocześnie na podstawie dynamicznie zmienianego pliku wsadowego. Następnie przeprowadzana jest analiza uzyskanych wyników tak by z każdego pliku odzyskać informację o tym po jakim czasie zakończyły się obliczenia. Program służył do wstępnego przetwarzania danych uczących dla systemu przewidywania czasu po jakim nastąpi ciężkie uszkodzenie rdzenia reaktora podczas awarii. mgr inż. Krzysztof Gomulski
Zespół Analiz Reaktorowych
Zakład EJ1
Link do Wiki
Model analizujący zjawiska cieplno-przepływowe konwertera BNCT. Badanie wpływu konwertera na poprawną prace reaktora MARIA. Analizy wykonane za pomocą kodu systemowego CATHARE oraz metod CFD. Konwerter BNCT ( Boron-Neutron Capture Therapy) jest eksperymentalną techniką stosowaną w radioterapii, używaną w leczeniu guzów mózgu, które nie mogą być usunięte chirurgicznie. Zaprojektowany konwerter składa się z 99 elementów paliwowych wewnątrz aluminiowej skrzynki. Dodatkowy element w redaktorze badawczym Maria mógłby mieć wpływ na normalną pracę, dlatego dodatkowe analiz bezpieczeństwa musza zostać przeprowadzone. mgr inż. Michał Spirzewski
Zespół Analiz Reaktorowych
mgr inż.. Piotr Prusiński MANHAZ
Zakład EJ1
Link
Model typowej wytwornicy pary stosowanej w reaktorach typu PWR Temat zadania dotyczył wykonania modelu wytwornicy pary typowego reaktora PWR. Po wykonaniu modelu i otrzymaniu warunków ustalonych, zostały przeprowadzone następujące scenariusze: Liniowy spadek przepływu wody zasilającej, liniowy spadek temperatury wody zasilającej oraz liniowy spadek temperatury wody w obiegu pierwotnym mgr inż. Kacper Samul
Zespół Analiz Reaktorowych
Zakład EJ1
Link do Wiki

Nazwa aplikacji / modelu Opis / cel Autorzy Więcej informacji
Energy Market Optimization Toolkit Implemented on Network Over the past several years in most developed countries a process of liberalization of the electricity market has taken place. This liberalization was motivated by the departure from the monopolistic nature of this economic sector where the production, transmission and distribution of electricity in a significant area of the country was concentrated in the hands of one entity (so-called vertical monopoly). For this purpose, new legal regulations were introduced, mandating the separation of the transmission networks of high and medium voltage as part of an independent company and establishing markets where independent power producers and distributors may transact business using the domestic transmission network. As a result of introducing competition among producers and distributors a decrease in the price of energy supplied to end users was observed in most of liberalized markets, which can be considered as the realization of this policy. The European market is now subject to further integration processes, with will result in the unification of the existing economic and legal forms developed in different countries. However, the existing regulations of the European Commission, namely 713/2009, 714/2009 and Directive 2009/72/EC, do not define the specific future shape of the energy market in Europe. There are three possible structures, according to which the energy market may be organized: nodal, zonal and the so-called homogeneous "single price" structure. European energy markets are now organized according to zonal or single price structures.
The process of European markets' integration has already been initialized. In the second half of 2013 meetings of the working group of the European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) took place. The Group aimed to plan a comprehensive study of the new zonal model, integrating Central Europe countries (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary), Northern Italy, Slovenia and part of Denmark with the system initiated as CWE. ENTSO-E is likely to complete its study in 2015, however individual Transmission System Operators will be entitled to vote on the acceptance of presented results. At the moment there is no tool that can be used to perform the analysis of an area as vast as a continent. Existing zonal markets were divided on the basis of expert knowledge. However, the work aimed at creating necessary tools has been taken, e.g. there are ongoing studies being carried out by the University of Aachen and by Pöyry consulting company. Our group has been engaged in developing such a tool for about two years The aim of the proposed study is the development of a system which conducts a multi-criteria analysis of different market structures, in particular:
  • compares the efficiency of energy market in the current form (single-price national market) with the efficiency of a market divided into zones or a nodal market. In case of zonal market, the study will research the possibilities of division of a region into zones and estimate outcomes of a division;
  • analyses activities of market participants, in particular the possibilities of strategic behavior; among others, we will estimate the price mark-up arising from the fact that on a smaller zonal market the potential for exercising market power by big energy producers will be larger;
  • investigates the interplay between a given market model on a given network topology and a set of criteria listed in ENTSO-E (2012) document which are the gauges of the quality of a zonal configuration.

The analysis will require modeling both the physical aspects of energy flows and the strategic behavior of market participants. The complexity of the task demands conducting the partitioning of market in a multi-stage optimization process. As the entry stage, a model of the transmission network is built. Attribution of the network nodes to zones are done next by using at least two clustering criteria. The zonal market requires the implementation of a market coupling mechanism. After that stage, the first market outcomes are simulated by random generation of the bid/ask offers around the static (snapshot) scenario representing a particular (or average) operating point of the network taken from available data. In order to simulate the strategic game on the market, a multiagent model is being developed, in which the behavior of independent market participants (agents) – energy sellers and buyers – are simulated on the basis of maximization of their profit functions. The analyzed market structures (single-price, zonal and nodal) are compared using criteria based on market and physical transmission characteristics. In the final step, preparation of functionality allows for research related to optimal development of physical grid infrastructure.

Marcin Jakubek
Michał Kłos
Grzegorz Oryńczak
Karol Wawrzyniak
Link