Fakty i liczby

Fakty i liczby

Projekt „Centrum Informatyczne w Świerku: infrastruktura i usługi dla energetyki" realizowany jest - zgodnie z umową o dofinansowanie POIG.02.03.00-00-013/09 - w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B + R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie infrastruktury rozwoju informatycznej nauki oraz 2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych.

Wartość projektu: 97 708 010,36 PLN
Dofinansowanie całkowite - 100%
85% - 83 051 808,80 PLN - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
15% - 14 656 201,56 PLN - dotacja celowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji: 05.01.2009 – 31.10.2015